С. А. Важнік – «Канцэптасфера прафесара Л. І. Бурака»

Share

Крыніца публікацыі: Беларускае слова: марфалогія і сінтаксіс: зб. арт. па матэрыялах Рэспубліканскіх навук. чытанняў, прысвеч. 90-годдзю з дня нарадж. праф. Л. І. Бурака, г. Мінск, 25 лют. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т, філал. фак.; рэдкал.: А. А. Радзевіч, М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2023. – С. 10–16.

Электронны варыянт артыкула.

Леанід Іванавіч Бурак (1930–1996) – беларускі мовазнавец, педагог, доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны работнік народнай адукацыі Беларусі. Артыкул прымеркаваны да 90-годдзя з дня нараджэння вучонага.

Пра аўтара. Сяргей Аляксандравіч Важнік – даследчык мовы, педагог, скончыў філалагічны факультэт БДУ (1996), у 2015–2018 гг. – дырэктар НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь», у 2018–2021 гг. – дэкан факультэта сацыякультурных камунікацый БДУ, з 2021 г. – дэкан філалагічнага факультэта гэтай установы. С. А. Важнік – аўтар больш як 200 навуковых публікацый.

You may also like...