М. К. Чаеўская – «Эвалюцыя вобразнай сістэмы твораў Кузьмы Чорнага 20-х гг.»

Share

Крыніца публікацыі: Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац / Беларус. дзярж. ун-т, філал. фак. – Мінск: РІВШ, 2004. – Вып. 3. – С. 170–179.

Электронны варыянт артыкула.

Марына Канстанцінаўна Чаеўская – даследчык літаратуры і мовы, педагог, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, скончыла філалагічны факультэт БДУ (1987), аспірантуру пры гэтай установе (1991), з 1992 г. працуе ў БДУ, аўтар шматлікіх вучэбна-метадычных прац і навуковых артыкулаў.

You may also like...